Kontakt:

Eesti Kirjandusmuuseum
Arhiivraamatukogu
Tartu, Vanemuise 42
Tel: (+372) 7377710

Külastusi: 531125
Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi
Arhiivraamatukogu fondidest.


1923 hakkas ilmuma neljas eesti kalendrisari – Otto Wilhelm Masingu "Marahwa kalender", mida kirjastas autor. Kaks esimest aastat trükiti see Pärnus J. G. Marquardti, kaks järgenevat Tartus J. C. Schünmanni trükikojas.

Marahwa Kalender 1823


Marahwa Kalender ehk Täht-ramat 1823 aasta peäle ... / [Toim. Otto Wilhelm Masing]. – Perno : [J. G. Marquardt, tsens. 1822] ( : J. G. Marquardt). [27], 45 lk. ; 12° 140 × 88 (112 × 72) mm. – 40 vaskkop. – F.

Lisas: Lihwlandi- Sare- ja Eesti-ma kirrikud ja kihhelkónnad ; Mil, ja kus ladapiddamist on ;
Línna wahhed wersta kaupa arwatud ; Wallitsejad, kes meie maad sest ajast wallitsend, et Jummal tedda Wenne-Rigi Keisrite álla andnud ; Peter I. Wenne-rigi Üllemwallitseja, kes essimesest énnast Keisriks nimmetas ; Mis neist tähhendustest piddada, mis tähtramatuis nähtakse ollewad.

Leid. KM: A 6099; ÕES 355. TA: Eper 53B. Läti Akadeemiline Rmtk.: M AKs, 40.

Kirj. Marahwa Näddala-Leht, 1822, nr. 48, lk. 375–379; 1823, nr. 12, lk. 93–96. Anvelt, L. Ühe oletuse kinnituseks. – KKirj., 1963, nr. 8, lk. 512.


Marahwa Kalender 1824


Marahwa Kalender ehk Täht-ramat 1824 aasta peäle ... / [Toim. O. W. Masing]. – Perno : [J. G. Marquardt, tsens. 1823] ( : J. G. Marquardt).
[27], 45 lk., 1 l. G. A. Hippiuse kivitr. front. ; 12° 134 × 88 (106 × 72) mm. – 30, pildiga 50 vaskkop. – F., Peeter I portr. front-l.

Lisas: Wenne rigi kubbernemangud ja rahwahulk ; Peter I Wenne-rigi Üllemwallitseja, kes essimesest énnast Keisriks nimmetas ; Lete põddemisest, ja kuida letepõddejat piddada ; Hobbose muhho-tõbbest, ja sélle arstimisest ; Kuida sedda kahju keelda, mis húllo koera purremisest tulleb.

Käsikiri: TÜ Tartu Tsensuurikomitee arhiiv, f. 26, s. 346. Kalendrist väljajäänud kirjutiste käsikirjad KM EKLA: ÕES MA 29.

Leid. KM: ÕES 361.TA: Eper 53B, pd. front. V. Rauna kogu: 144.

Kirj. Marahwa Näddala-Leht, 1823, nr. 28, lk. 222 (221–224). [Masing, O. W.] – Ostsee-Provinzen-Blatt, 1824, nr. 12, lk. 48. Reinthal, C. – Beiträge, H. 20, 1832, lk. 49–87.;Treumann, H. Vanemast raamatukultuuriloost, 1977, lk. 97.


Marahwa Kalender 1825


Marahwa Kalender ehk Täht-ramat 1825 aasta peäle ... / [Toim. Otto Wilhelm Masing]. – Tartu :[O. W. Masing, 1824] ( : J. C. Schünmann). [14], 20 lk. ; 4° 192 × 109 (161 × 96) mm. – F.

Lisas: Peter I. Wenne-Rigi Üllemwallitseja, kes essimesest ennast Keisriks nimmetas minnewal aastal polele jäi> ; Maast mis Jummalast köige maapeäliste elloassemeks lodud.

Käsikirjas on veel: Kuida hobbose nohhu parrandada ; Kuida werd kinnipanna ; Lõppsõna. – KM EKLA ÕES MA 59.

Leid. KM: A 6077 (filmik. RR: F 648p); ÕES 372. RR: ArM 900 koondkd. 5. TÜ: RA-36200.

Kirj. Masing, O. W. – Marahwa Näddala-Leht, 1825, nr. 10, lk. 73–75.


Marahwa Kalender 1826


Marahwa Kalender ehk Täht-ramat 1826 aasta peäle ... / [Toim. Otto Wilhelm Masing]. – Tartu : O. W. Masing, [tsens. 1825] ( : J. C. Schünmann). 48 lk. ; 8° 190×110 (150×96) mm. – F.

Lisas: Päwa tõusmisest ja werimisest ; Lihwlandi ja Eesti-ma wallitsus ; Lihwlandi- ja Eestlandi-maa- ja práustikónnad ; Linna wahhed wersta kaupa arwatud ; Mil, ja kus Ladapiddamist on ; Taksa [laadal kauplemise eest võetavad maksud] ; Kui paljo hunt ühhe aastaga Ria kubbern-emangus ärrasönud ; Ilmust, mis Kalendrid ehk Tähtramatud näitawad ; Asia-ma ; Ämblikud näitwad kõigeustawamalt ilmu ; Tullekahjud.

Leid. KM: A 6077; ÕES 378. RR: R 3167, templid Bibl. d. alterth. forsch. Gesellsch. zu Perna-u, Pärnu Muuseum; R 9133, kserok. lk. 3–14, 35–48; ArM 900 koondkd. 6. TA: Eper 92B. TÜ: RA-36200. V. Rauna kogu: 152. Helsingi Ülikooli Rmtk.: Est. S 87.

Kirj. Ostsee-Provinzen-Blatt, 1825, nr. 38, Beilage, lk. 159.