Pealehele
ERNI
järgmine...
 

ERNI kirjanduslugu
Menüüde ja sisujuhend
Tehniline juhend
ERNI pealeheleTiigrihüpe Sihtasutuse
eesti keele ja kultuuri õpitarkvara projekt 1997-2001
(veebileht viimati uuendatud 2019)


ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides
1924 – 1925


ISBN 9985-9170-7-3


ERNI on Tiigrihüppe programmi toel valminud Eesti esimene digitaalhumanitaaria (DH) projekt kirjanduse ja kultuuriloo alal. ERNI esitab materjale 1920. aastate kirjanduselu kohta - see üks peatükk eesti kirjandusloost.

Tegu on interaktiivse keskkonnaga, millest saate liikuda raamatukogu, kriitika ja arvustuste, fotogalerii, autorite leksikoni ning kirjanduslike terminite sõnastikku vahel, lisatud on ajatelg. ERNIt saab kasutada nii kirjandusuurimisel nüüdisegsete DH meetoditega. ERNIs avaldatud kriitikatekstide alusel on 2019. aastal valmimas morfoloogiliselt märgendatud tekstikorpus Eesti Keeleressursside Keskuse päringusüsteemis KORP.

ERNI kui Tiigrihüppe projekt on loodud kasutamiseks digiressursina ja e-õppevahendina haridusvaldkonnas, nii põhikoolis, gümnaasiumis kui kõrgkoolis. Hugo Treffneri Gümnaasiumis on valminud ERNI alusel 48 tunnikonspekti kirjandustundide läbiviimiseks (Tiigrihüppe õpetajakoolitus, 2000), autorid Hugo Treffneri Gümnaasiumi emakeele õpetajad Helgi Tering, Tiina Pluum ja Krista Uibu. ERNI lehelt "Luukammer" leiate kirjanduse ja kirjandiõpetuse küsimustiku gümnaasiumi astmele. Kriitika ajaloo kursust kõrgkoolis saab elavdada kasutades programmi intertekstuaalse ja retseptsiooniajaloolise tekstide koguna.ERNIs leiduvad trükimaterjalid pärinevad Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogust, kirjanike fotod Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi fotokogust (Vanemuise 42, Tartu). Kõik siin avaldatud kriitikatekstid on käsitsi sisestatud ajalehtedest, ajakirjadest ja põhjalikult kontrollitud ja redigeeritud originaalide järgi. Raamatute kujundused on võetud kirjanik Friedebert Tuglasele kuulunud raamatutest, mis asuvad Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese-Illimari 12, Tallinn). Kõik materjalid abimenüüdes on koostatud töörühma poolt.

Projekti teostamisele eelnenud allikmaterjalide läbitöötamine ja uurimine on toimunud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse Eesti Teadusfondi grantide "Eesti kirjanduskriitilise mõtte areng" I ja II täitmise käigus (1993–1998). Õppematerjalid on ettevalmistatud Hugo Treffneri Gümnaasiumi kirjandustundides.

Projekti on teostatud Eesti Kirjandusmuuseumis (1997–1998, 2000–2001). ERNI on terviklik elektrooniline teos. Kõik detailid, leheküljed ja ka seosed tekstide vahel on sisuliselt põhjendatud. Antud ajaloolisele perioodile, eksperimentaalsele 1920. aastate I poolele eriomast atmosfääri toetab ka lehe kunstiline kujundus.Projektijuht, idee autor: Marin Laak, marin.laak@kirmus.ee
Kujundus, teostus: Virve Sarapik, virve@eki.ee
Õppematerjalide autor: Helgi Tering, helgi.tering@gmail.com
Üldtoimetaja: Piret Viires, viires@eki.ee

Töögrupp...

Tiina Saluvere (ajatelg, fotod), Toomas Muru (eesti autorid, välispersonaalia, terminid), Virve Sarapik (fotod, raamatute kujundused, graafika), Marin Laak (eesti autorid, raamatukogu, kriitika), Alo Paistik (teostus), Kristi Metste, Kristina Pai, Katrin Raid (korrektuur), Joel Ilja (arvutiladu) ja Indrek Hein (otsimootor).
Konsultandid: Rutt Hinrikus, Sirje Olesk, Janika Kronberg ja Enn Lillemets

Põhiteostaja: Ülo Treikelder

ERNI veebilehe on uuendamine 2019. aastal on toimunud uurimisprojekti "Kirjanduse formaalsed ja mitteformaalsed võrgustikud" (IUT22-2) ja EL Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus) toel. Teostas Edgar LilienthalSEE TEOS ON LITSENTSEERITUD CREATIVE COMMONSI AUTORILE VIITAMINE +
MITTEÄRILINE EESMÄRK + JAGAMINE SAMADEL TINGIMUSTEL 3.0 EESTI LITSENTSIGA.