assonants — sama täishääliku kordumine kahe või enama sõna pearõhulises silbis. Assonants koos alliteratsiooniga moodustab eesti regivärsile omase algriimi. Nt. Eks õõtsu, õõtsu ... (D. Vaarandi).