-l.
Agu, 18. X 1924, nr 41, lk 1369-1370
Kriis kirjastuses

 Rahva ostuvõime vähenemise ja krediitide piiramise tagajärjel on muude ettevõtete kõrval ka kirjastused suure kriisi sattunud. Mitu aastat osteti raamatuid rohkesti, krediiti oli ka kerge saada ja seda kasutati õige ohtrasti kirjastamiseks. Raamatuid ilmus “rõõmustaval viisil” palju, meie rahvaarvu ja ostuvõimet arvesse võttes liigagi palju. Kui kõik see, mis ilmunud, oleks väärtuslik, siis oleks meie kirjandus algupäraste ja tõlketeoste poolest viimastel aastatel üllatavalt rikastunud. Aga ometi on teada, et meil minevase hooaja kestel ainult kümmekond kunstiliselt tähelepanu väärivat algupärast ja umbes veerandsada väärtuslisemat tõlget avaldatud. Peale selle õperaamatud ja eriteaduslised tööd. Kui palju läinud hooajal üldse raamatuid ilmunud, ei tea punktipealselt öelda, aga ümmarguselt võib seda arvu pooletuhandeni ulatavaks või veel suuremaks pidada.
 Meil puudus tänavu aastani raamatu- või trükiteoste arvustik. Nüüd ilmub 1924. a. algusest peale ajakirja “Eesti Kirjanduse” kaasas “Eesti raamatute üldnimestik”, kus kõik trükis ilmunud raamatud, broshüürid, uuesti ilmuma hakanud ajalehed, ja ajakirjad registreeritud. Sellest nimestikust saame ülevaate, mis iga kuu ilmunud.

Jaanuarisonilmunud53trükiteost
Veebruaris""59"
Märtsis""65"
Aprillis""77"
Mais""78"
Juunis""81"

Kui meie selle arvu kuude arvu peale jagame, siis selgub, et meil iga kuu keskmiselt 70 trükiteost ilmunud. Aasta kohta teeks see välja umbes 800 trükiteost. Ajalehed ja ajakirjad veel peale selle.

Nimestikku lähemalt silmitsedes selgub, et suur osa ilmunud kirjandusest ilmumata oleks võinud olla. On kirjastatud kirjastamise pärast. Paistab, nagu oleksid mitmed kirjastused omavahel avaldatud teoste arvuga võistelda tahtnud ja kõike trükimusta vääriliseks arvanud, mis aga kirjutatud, süsteemita, plaanita, ideelise põhimõtteta, ja mis kõige imelikum: ilma ärilise kalkulatsioonita! On arusaadav, kui väärtuslik raamat ilma mineku lootuseta trükki antakse. Aga meie kirjastajad avaldavad sagedasti tühiseid, väärtuseta teoseid, mille kohta raske ei oleks öelda, et nad seisma jäävad, nii igavad, nii kahvatud, nii igasuguse huvita on nad! Milleks niisugune hoolas “raudvara” kogumine meie kirjastajail? Milleks eneselt võimaluse võtmine hiljemini häidki raamatuid välja anda?!

Praegusel ajal läheb keskmise raamatu kirjastamine sajanded tuhanded maksma. Suuremad kirjastajad on meil sadade kaupa raamatuid turule lasknud ja selleks kümneid miljonid laenanud. Juba selle võla protsentidegi saamiseks peaks raamatuil hea minek olema, võla enese tasumisest kõnelemata. Senikaua kui krediidid lahti olid, ei teinud see kirjastajaile vähematki muret: oli raha tarvis, võis jälle laenata jne. Nii on meil Eesti riigis tema asutamisest saadik eraisikud ja ärimehed elanud, miks ei pidanud seda kirjastaja tegema. Kui aga “kraanid” kinni käänati, ja varem või hiljem oleksid nad iseenesestki kinni jäänud — tuli kirjastajail ainult oma raamatuladudest sissetulekut ootama hakata. Raamatu minek on aga üldise majanduse kriisi pärast nii vaikne, et kirjastajatele protsentide tasumisekski summasid ei anna.

Meie tunneme kaasa kirjastajate raskele kriisiajale, aga ei saa etteheidet tegemata jätta, et neist enamjagu otse kergemeelselt tegutsenud; nad on liig palju kirjastanud ja palju niisuguseid teoseid, mis meile ainult kirjandusliseks koormaks, ballastiks on.

On arusaadav, kui vahest mitte heakskiidetav, põnevate tõlkeromaanide kirjastamine: nendest saadav kasu läheks halvasti minevate väärtusliste asjade avaldamiseks. Aga mitme kirjastaja nimekirju sorides leiame hulga tõlkeid, mis väärtuseta ja selle juures nii kahvatud ja igavad, et neid keegi ei loe ega peakski lugema, kui ka mõni eksikombel ostab. Niisugused tõlked on üks kirjastajate kirstunael.

Teiseks kirstunaelaks on algajate ja katsetajate algupärased liig rohelised ja küpsemata tööd. Et neid kirjutatakse, ei tähenda veel, et neid paaris tuhandes eksemplaris jäädvustama peaks, et nendesse tööjõudu ja paberit peaks matma.

Kolmandaks kirstunaelaks on igasugused teaduslikud, õpe-, käsi- ja kooliraamatud, millega meid hulk kirjastusi üleliigselt õnnistavad. See on tõsi, Eesti kool hakkas peale peaaegu ilma õperaamatuteta, neid oli hädasti tarvis. Aga nende soetamine on majandusliselt vaadates äärmiselt otstarbekohatult sündinud. Ühe ja sellesama õpeaine jaoks ilmub korraga igalt suuremalt kirjastajalt õperaamat. Logaritmide tabelid on ometi ühesarnased, aga iga kirjastaja annab oma tabelid välja! Suures võistluses jääb palju õperaamatuid (neid trükitakse harilikult suurel arvul!) riiulitele “raudvarana” seisma. Nende kokkuseadmiseks on palju aega ja jõudu raisatud, nende trükkimiseks niisama; paber, mis nende alla pandud, ei kõlba pakkimisekski. Õperaamatud, mis paljudele kirjastajatele tõotasid varaauguks saada, ähvardavad neile lõpuks kõige raskemaks kirstunaelaks saada.

Haridusministeerium laskis selleski asjas kõik minna nagu läheb, vist arvates, et elu ise reguleerub, paremad õperaamatud halvemad pikkamisi välja suruvad ja kirjastajail himu kaob nõrke õperaamatuid kirjastada. Õpetajate ja koolijuhatajate asi oli suure hulga õperaamatute hulgast paremat valida. Selle tagajärg võis küll kirjastajaile ja mõnikord ehk õpetajailegi kasulik olla, mitte aga õpilastele ja nende vanematele: õperaamatud vahetusid sama sagedasti kui õpetajad ehk veel sagedamini, iga õpetaja valis oma arvamise järele “kõige parema” raamatu, heitis eelkäija ehk ka enese poolt varemini valitud raamatu kõrvale. Õpilased või nende vanemad aina ostku kalli raha eest uusi!

Tänavu sügisel, viimaks, asutati haridusministeeriumi juure komisjon, kes õperaamatute hiiglahulka arvustama ja hindama hakkab. Aga aastad kuluvad, enne kui see komisjon nisu ja umbrohu vahele selge vahe jõuab teha.

Raske kriis kirjastuse alal ähvardab väärtuslisegi kirjanduse ilmumise tänavuseks hooajaks seisma panna. Nimega kirjanikud ja tõsiste teadusliste teoste autorid saavad karistatud kirjastajate kui ka oma vähemate vendade kergemeelsuse pärast. Ei saa küll kunagi keelda, et nõrka töid ei kirjutataks ega kirjastataks. “Vaba sõna” põhimõte on nii suur ja kõrge, et ta ka kõige tühisemale teosele ilmumist ei takista. Küll võiksid aga meie kirjastajad praegusest kriisist õpetust võtta ja edaspidi äärmiselt hoolsa ja valju valiku järele käsikirjadele avaldusvõimalust anda. See oleks majandusliselt tähtis — palju puhast trükipaberit ja tööjõudu jääks raiskamata, aga mitte vähem tähtis vaimliselt: tühine ballast kirjandusturul väheneks, uue raamatu ostja ei tunneks pettumust, nagu nüüd sagedasti juhtub, ja väärtuslik raamat ei kaoks hulga alaväärtusliste sekka.

– l.