tagasi

I autor

  1. Nimetage valdkondi, kus FT tegutses. Mida pead kõige olulisemaks?

  2. Millele võiks tugineda FT autoriteet eesti kirjanduse ajaloos?

II raamat

"Poeet ja idioot"

  1. Miks tõrgub lugeja Kuradi apoloogiat tõsiselt võtmast, kuigi — tunnistagem! — idee on vaimukas ja atraktiivne?

III kriitika

  1. Kas novell tundub Sulle igav? Miks?

IV keel & stiil

  1. Võrdle Aaviku sõnakasutust (käändelõppe, pöördeid, verbi vorme) FT ja A.Gailiti sõnakasutusega. Mida näed? Võrdle seda tänapäeva eesti keelega!

  2. Millises suunas liigub Sinu arvates tänapäeva eesti ilukirjanduslik keel? Tee järgmine tabel! Kirjuta Aaviku "Ruthist", FT "Poeedist ja idioodist", A.Gailiti "Purpursest surmast" ja Tõnu Õnnepalu või kelle iganes teosest välja kolm pikemat lauset, hea, kui põimlaused. Analüüsi kirjanike keelekasutust: i- või de-mitmus, käändelõpud või pre-ja postpositsioonid, lauselühendid, modaaltegusõnade ohtrus vms. Millist järgnevat seisukohta jagad?

a) Ilukirjanduslik eesti keel on jäänud Aavikust saati samale tasemele.

b) Ilukirjanduslik eesti keel on muutunud vaid grammatiliste vormide osas, kujundlikkus on jäänud samaks.

c) Ilukirjanduslik eesti keel on muutunud lihtsamaks, kõnekeele-lähedasemaks.

d) Ilukirjanduslik eesti keel on muutunud tuimaks, värvituks. Meie põlvkond peaks teostama uue keeleuuenduse.

3. Võrdle "Poeedi ja idioodi" stiili FT varasemate värviliste novellide stiiliga (näiteks "Merineitsi" ja "Maailma lõpus"). Mida erinevat märkad?

V loovülesanne

  1. Kirjelda võimalikult realistlikult selle linnaosa (küla, asula jne) miljööd, kus kõige enam päevast viibid, püüa tabada tema palet.

VI tegevusülesanne

  1. Moodustage klassis rühmad nii, et samast linnajaost (küla osast, asula nurgast jne) pärit õpilased istuksid kokku. Võrrelge kirjutatut omavahel. Lugege kogu klassile ette ühe õpilase tööd igast rühmast ja paluge teistel õpilastel joonistada etteloetu põhjal. Korraldage näitus joonistustest ja kirjanduslikest katsetustest.