tagasi

I autor

 1. Kes oli JB oma hariduselt? Analüüsi, kuidas võis see mõjutada JB loomingut ja maailmavaadet, too näiteid. Leia näiteid ja võrdlusi kaasaegsest kirjandusest!

 2. Kuidas võis olla seotud JB töö, elukoht ja looming?

II raamat:

"Geomeetriline inimene"

 1. Tuleta meelde, kes 19. sajandi Euroopa kirjanikest (valdavalt prosaist) tõi instinktide räige kirjelduse oma loomingusse, eriti ühte romaani ja sai nn eksperimentaalromaani rajajaks.

 2. Sirvi "Maailmakirjanduse lugemikku", kes võiksid olla JB õpetajad 19.–20. sajandivahetuse poeetidest? Arvesta nii sisu kui ka vormi!

 3. Mitmendas klassis õpid Sina geomeetriat? Kas JB on kasutanud selle teaduse põhilisi või perifeerseid termineid oma luules?

 4. Kas Sinu meelest on JB suutnud allutada luulele geomeetriliste mõistete tuuma ja väljendada midagi, mis on ilma neid termineid kasutamata võimatu? Sõnasta oma arvamus.

III kriitika

 1. Milliseid ohte kriitik JB luules näeb, miks tema arvustus ei kujune apoloogiaks?

 2. Kas Sinu arvates käivitab JB luule lugejas teatud "enesesäilitamise mehhanismi", teatud kultuuritausta, mis protesteerib JB revolutsioonilisuse vastu, vaatamata sellele, et viimane võib tunduda isegi sümpaatsena?

 3. Kui jätkub energiat, mõtiskle lõpuni: vii kokku JB luulekujutlus tulevikust, uuest inimesest ja linnast tema poliitilise tulevikuga!

 4. Milline vahe peaks Sinu arvates olema lihtsameelse boheemlase ja vastutava riigitegelase vahel?

IV keel & stiil

 1. Millised JB keelendid on erinevad nii kõne- kui kirjakeelest? Tõlkige need sõnad kaasaegsesse eesti keelde.

 2. Miks on JB kasutanud selliseid luuletuse mõtet hägustavaid vorme? Kas tunned ära mõne eeskuju, mõju?

 3. Arutle selle üle, kas JB luules tingib sisu stiili või vastupidi? Põhjenda oma seisukohti!

 4. Võrdle järgmisi JB luulekatkendeid mõne luuletusega kogust "Geomeetriline inimene":

1)"…Nüüd viska raamat, mine, inime,/ End anna uulitsate vangi,/

Joo silme flirti — vaatle naiste mängi,/ Näe alkoholi nende poose taktis,/

Ses janund keha kupelduse aktis/ Vaim päästa valla: tarkus tühine./

Mis filosoofia?! Oo parem ühine/ Sa iga pilguga, mis armu jahil,/

Las ihar—naisi nõrke käte vahel,/ Ja himune, käi tugev-sirgel sammul/

Sa kergi daame — viirastuste kannul…/ Oh viska raamat, mine, inime!…

("Ilmutus II", kogust "Fata–Morgana")


2)"Kun vihat kirjandus — tand koerteg` puretai / on mass, on arvustus (kuis siis veel ellu jääd?!) /

see — Eesti — pikapääle väljasuretai, / neid, kes on uhkelt kannud — sirgelt kaela, pääd.

3)Meil aus on angeldai ja tabamatud vargad, / kes tagas` miljonitega vaid riigitööst/

päev päevalt tulevad, ent tõusvad taeva pangad / ja lossid säravad meil vastu näljaööst.

("Antipatriootilised värsid" kogust "Vahekorrad")

V loovülesanne

 1. Süvene JB artiklisse "Meie kirjandusloomingulik staatus quo". Mõtle ennast ainukese Tulevikuinimese rolli 20. sajandi lõpus! Kirjuta eesti kirjanikele üleskutse loobuda raamatutest kui kirjandust kammitsevast ahelast ja paku välja uusi projekte, mudeleid uuest kunstist (uuest inimesest!), mida hakatakse tarbima uuel sajandil.

VI tegevusülesanne

 1. Kui Sinu koostada oleks JB 100. sünniaastapäeva poster ehk seinaleht, kellelt tänase Eesti kirjanikult paluksid meeleldi intervjuud? Mõtle selle peale, et ta peaks olema kuidagi seotud JB luulemaailmaga! NB! Enne intervjuud tegele tõsiselt intervjueeritava tausta tundmaõppimisega, küsimuste väljamõtlemisega, mängi läbi ka vastused oma küsimustele, et ennetada tobedaid, mitte midagi ütlevaid küsimusi. Viisakas on teavitada ka intervjueeritavat oma küsimustest, ent alati olgu Sul varrukast võtta mõni üllatav, intrigeeriv ja vaimukas puänt-küsimus, mis eeldaks niisama vaimukat vastust. Tee seda!